BÜYÜK HEDEFLER İÇİN BÜYÜK HAYALLER GEREKLİ II. Abdülhamid Han

BÜYÜK HEDEFLER İÇİN BÜYÜK HAYALLER

GEREKLİ

Abdülhamid Efendi büyük hedefleri için büyük hayaller kuruyordu.

Gelecekte Osmanlı devletini tekrar eski ihtişamına kavuşturmayı

düşünüyor ve bu alanda kendisini yetiştirmeye çalışıyordu.

Zamanın süper güçlerini yakından izliyor, politikalarını, Osmanlı

devleti üzerindeki sinsi emellerini ve ülke içindeki uzantıları hakkında

bilgiler ediniyordu.

Çevresi hayallerini anlamaktan uzaktı. Küçük düşünenler büyük

düşünenleri anlayamadığı gibi yaşça büyükleri ve hatta hocaları

dahi kendisini anlamaktan acizlerdi.

"Çocukluğumdan beri ciddi bir tabiatım vardı. Oyun oynamayı

sevmezdim. Daha pek küçük yaşımda beşeriyetin mevcudiyetine

dair ciddi mevzular üzerinde düşünmeye başladım. Hayal peresttim.

Bu halimden dolayı, hocalarım beni azarlar, babama şikayet ederlerdi."

Abdülhamid Efendi, daha şehzadeliğinde bile ilim ehli insanlarla,

devletin önemli mevkilerindeki yöneticilerle sık sık görüşüyor,

fikir alışverişinde bulunuyordu. Sadece yerli şahsiyetlerle değil,

yabancı devlet adamlarıyla görüşerek onlardan Avrupa hakkında

bilgiler ediniyordu.

Zamanın mekteplerinde okutulan derslerin yeterli olmadığını,

bunlara yeni derslerin eklenmesi gerektiğini söylüyordu. Bilhassa

bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve

bu gelişmelerin okullarda ders olarak okutulmasını istiyordu.

İlme olan merakı, oyun ve eğlenceden uzak hayatı gözden kaçmıyordu.

Fırsat buldukça kitap okuyor, yerli ve yabancı basını yakından

takip ediyordu. Ceride-i Havadis,Tasvir-i Efkar, Basiret gi-

bi gazeteleri muntazaman alıyor, Çaylak, Çıngırak, Tatar gibi mizah

dergilerinin etkilerini de takip ederek halk üzerindeki tesirlerini

müşahede ediyordu. Avrupa gazetelerini ise ünlü kıraathane sahibi

Sarafim Efendi ve kitapçı Elnino vasıtasıyla getirtiyor, okuyor

ya da tercümesini yaptırmak suretiyle takip ediyordu. Bazı fikir ehli

yazarlarla sohbeti ihmal etmiyordu.

Abdülhamid Efendi, bilginin gücünü, kamuoyu oluşturan sebepleri

çok iyi tetkik etmekteydi. Dikkat ve disiplin yeteneği, elde

edilen sonuçları, bilgileri zamanı ve yerinde kullanma yeteneği de

mükemmeldi.

Herşeye rağmen Abdülhamid han iyi bir eğitim gördü. Ferid ve

Şerif efendiden Arabiyi, Kazasker Ali Mahvi Efendi ve sadrazam

Safvet Paşa'dan Farisi'yi, Gümüşhanevi Ömer Hulusi Efendi'den

tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini, Gardet, Edhem ve Kemal Paşalardan

Fransızca'yı; vak'anüvis (tarihçi) Lütfi Efendi'den ise Osmanlı tarihi

derslerini gördü.

12 Spor ve at biniciliği Lala Mehmet Sadık ağa ve Mabeynci Os-

• man Efendi'den, silah talimlerini ve diğer askerlik bilgilerini hünkar

yaveri çeşitli subaylardan, Mehmed Zafir Efendi'den Şaziliye tarikatını,

Rumeli kazaskeri Halebli Ebü'1-Hüda efendi'den Kadıriyye

tarikatını öğrenerek zamanın ilimlerini tahsil etti.

Sadece mektepteki eğitimle iktifa etmedi. Kendisini yetiştirmek

için durmadan çalıştı. Okudu ve nihayetinde çok kültürlü, dünya

siyasetini, memleketin içinde bulunduğu şartları, zamanın süper

güçleri ve içteki uzantılarının maksatlarını iyi kavrayarak gelecekte

takip edeceği ince siyasetinin temelini attı.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !